Algemene voorwaarden 2017-10-18T08:58:52+02:00

Algemene reisvoorwaarden

Totstandkoming reisovereenkomst

De reisovereenkomst komt tot stand door het aanbod van Retour Mountain Adventure en de aanvaarding daarvan door de deelnemer en door middel van het door de deelnemer volledig ingevulde en door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier. Indien de deelnemer minderjarig is, dient het inschrijfformulier tevens ondertekend te worden door een ouder of voogd van de minderjarige.
Indien men zich heeft aangemeld voor een van de tochten van Retour gaat men ervan uit op de hoogte te zijn de door Retour vastgestelde bepalingen.

Inschrijving en betaling

De inschrijving gebeurt door de ondertekening van het inschrijvingsformulier en betaling van het voorschot. Het voorschot betreffende reizen in Europa bestaat uit 20 (%) procent van de totale reissom . Dit bedrag dient binnen 10 dagen na inschrijving betaald te zijn. Na ontvangst van uw aanbetaling en uw inschrijfformulier krijgt van ons de bevestiging van uw inschrijving, een rekening/bevestiging met acceptgiro voor de restbetaling en de betalingsinformatie. Het restantbedrag moet uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteit/bergtocht betaald zijn. De deelnemer is verplicht persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de activiteit, ziekte, handicaps e.d., op het inschrijfformulier te vermelden. Per boeking zal € 18,- in rekening worden gebracht voor boeking en administratiekosten.

Reisverzekering

De deelnemers zijn verplicht over een reisverzekering te beschikken, welke de bijzondere risico’s van ongevallen bij bergsport buiten de gebaande paden dekt (zoals opsporing, redding, etc.) Informeer zelf bij uw verzekeringsmaatschappij. Deze verplichtingen, die wij als reisorganisator stellen, dienen uitsluitend ter bescherming van de deelnemer(vanwege de hoge medische -, S.O.S.-, en transportkosten in berggebieden). Het kan uiteraard zijn dat u elders verzekerd bent. Mocht dat zo zijn dan adviseren wij nauwkeurig te controleren of het ‘hooggebergterisico’ op deze punten voldoende gedekt is. Voor meer informatie betreffende een geschikte reisverzekering kunt u contact op met ons opnemen : 0031 6 28620758

Verhoogd risico

Een verhoogd risico ( lawines, steenslag, vallen in gletsjerspleet, hoogteziekte, bevriezing, etc.) op blessures en ongelukken, dat ondanks het preventieve en kundige handelen van onze berggidsen, niet volledig gereduceerd en uitgesloten kan worden. Het alpine restrisico moet de deelnemer zelf dragen. Het aspect veiligheid staat bij Retour hoog in het vaandel. Door gebruik te maken van officieel door de UIAGM erkende gidsen, biedt Retour u de hoogst mogelijke veiligheid voor zijn alpiene bergtochten. Onze gidsen zijn meertalig, zodat een goede communicatie binnen de groep mogelijk is. Naast deze gidsen zijn er ook de ervaren begeleiders van Retour aanwezig die begeleiden en assisteren in de uitvoering van alle bergtochten. Door te boeken voor reizen georganiseerd door Retour Mountain Adventure, bent u zich bewust van en accepteert u de verhoogde gevaren en risico’s van de bergsport.

Aansprakelijkheid

Deelname is geheel op eigen risico. Retour is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ongeval, berokkend aan of door de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan. Noch zal zij als reisorganisator aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen of welke overmachtsituatie dan ook. Schade aan eigendommen van derden zijn voor eigen risico. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de door Retour ter beschikking gestelde materialen. Of het in bezit hebben van verboden stoffen, goederen van het betreffende gastland. Retour is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheidvan vervoerder of verblijfplaats blijf behouden.

Annulering door Retour Retour heeft het recht de tocht te annuleren of wijzigingen aan te brengen in het programma indien naar hun oordeel gegronde redenen bestaan. Wijzigingen in het door Retour aangeboden programma binden Retour niet. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd, daar er voor een passend alternatief wordt gezorgd.

Verloop van de reis

De veiligheid van de route kan sterk beïnvloed worden door weersomstandigheden waardoor de gids genoodzaakt is van de oorspronkelijke geplande route af te wijken in het belang van de groep. De deelnemer dient de richtlijnen van de tocht- of reisleider te volgen in verband met de veiligheid, tochtverloop en het groepsgebeuren. Bij overtreding kan een deelnemer van verdere deelname uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. Wanneer tijdens de tocht of reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken of kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor de rekening van de deelnemer. Retour behoudt zich het recht voor deelnemers/stersvan (verdere) deelneming uit te sluiten, als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijke problemen zich bij hen zodanig openbaren, dat de tocht hierdoor bemoeilijkt of belet wordt of dreigt te worden. Deze bepaling is eveneens van toepassing bij wangedrag. Ongemakken of kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor de rekeningvan de deelnemer. De betrokkene heeft alsdan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
Belangrijk : de deelnemer(s) blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk of hij, zij of families met kinderen de geboekte tocht wel kunnen volbrengen. Retour staat buiten deze verantwoordelijkheid en kan onder geen enkele voorwaarde hier op worden aangesproken. mits het binnen het gestelde en geboekte programma valt.

Annulering door de deelnemer

Indien u uw reis wenst te annuleren, dient u Retour zo vlug mogelijk telefonisch en per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in elk geval betaald te worden door de reiziger aan Retour, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst door Retour. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon, met uitzondering van de familieweken. Bij annulering worden de volgende kosten aangerekend:

Bij annulering geldt de volgende regeling: * Tot drie maanden voor de aanvang van de tocht is geen reissom verschuldigd. * Van drie maanden tot 56 dagen voor de dag van vertrek 10%van de reissom,vanaf de 56e tot de 28e dag wordt u belast met 60%van de reissom,vanaf de 28e dag bent u de volle reissom verschuldigd. * In alle gevallen berekenen wij Euro ( € ) 40,- p.p. aan administratiekosten.

Als een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wilt deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan en komen de evt. extra kosten ten laste van de deelnemer.

Annulering door Retour

Retour heeft het recht de tocht te annuleren of wijzigingen aan te brengen in het programma indien naar hun oordeel gegronde redenen bestaan. Wijzigingen in het door Retour aangeboden programma binden Retour niet. Reeds betaalde gelden worden nimmer gerestitueerd, daar er voor een passend alternatief wordt gezorgd.

A.d.h.v. onvoorziene omstandigheden die buiten de organisatie/verantwoording en/of door onvermogen vallen wordt er een gelijkwaardig alternatief ,of meer dan dat, aangeboden voor al onze bergtochten.

Extra kosten

Bij iedere reservering berekent Retour boekingskosten. Deze boekingskosten bedragen € 18,00 per inschrijfformulier. Indien u met meerdere personen aan een tocht wilt deelnemen adviseren wij u de reservering aan de hand van één enkel formulier in te vullen.

Wijzigingen

Men wordt door Retour direct op de hoogte gesteld indien er wijzigingen zijn voor de datum van vertrek. Een gelijkwaardig alternatief wordt gezocht indien een reis door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden. Dit, indien de deelnemer hiermee akkoord gaat.

Reisdocumenten

Indien men bij een reis vanwege het niet hebben van de juiste documenten, deze reis niet of voor een gedeelte ten uitvoer kan worden gebracht zijn de hieraan verbonden extra kosten voor rekening van de deelnemer.

WhatsApp WhatsApp ons!